Środowisko testowe

Regulamin Programu Poleceń „Zgarniaj kody do Furgonetka.pl“

§1. Organizator Programu

 1. Program Poleceń „Zgarniaj kody do Furgonetka.pl“, zwany dalej Programem organizowany jest przez firmę Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694708; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; zł; NIP: 1132567365; REGON: 140220084.
 2. Regulamin określa warunki funkcjonowania Programu oraz prawa i obowiązki jego Uczestników.

§2. Definicje

 1. Osoba Polecająca – osoba fizyczna lub prawna, posiadająca konto Użytkownika w serwisie Furgonetka.pl, która udostępniła swój Indywidualny kod polecający w celu zachęcenia do skorzystania z usług serwisu Furgonetka.pl.
 2. Osoba Zaproszona – osoba fizyczna lub prawna, która zarejestrowała się w serwisie Furgonetka.pl wykorzystując podczas rejestracji Indywidualny kod polecający udostępniony przez Osobę Polecającą.
 3. Indywidualny kod polecający – unikalny kod generowany przez Osobę Polecającą w celu udostępnienia go Osobie Zaproszonej. Kod wpisany w formularzu rejestracyjnym automatycznie obniża cenę pierwszej przesyłki o 10%. Zniżka dotyczy każdego rodzaju przesyłki, bez ograniczenia wagowego, naliczana jest od ceny podstawowej i usług dodatkowych.

§3. Warunki uczestnictwa w Programie

 1. Uczestnikami Programu są: Osoba Polecająca i Osoba Zaproszona.
 2. W Programie mogą wziąć udział wszyscy użytkownicy serwisu Furgonetka.pl posiadający konto indywidualne lub firmowe.
 3. Osoba Polecająca otrzyma kod rabatowy za pozyskanie każdego nowego klienta (Osoby Zaproszonej) spełniającego warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
 4. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.
 5. Uczestnicy przystępują do Programu w następujący sposób:
  • Osoba Polecająca udostępnia nowemu, niezarejestrowanemu klientowi (Osobie Zaproszonej) Indywidualny kod polecający. Kod ten jest dostępny w panelu klienta, w zakładce „Program Poleceń“. Można go przekazać w dowolny sposób.
  • Osoba Zaproszona, po otrzymaniu Indywidualnego kodu polecającego, wpisuje go w formularzu rejestracyjnym serwisu Furgonetka.pl i nadaje pierwszą przesyłkę ze zniżką 10%. Zniżka zostanie naliczona automatycznie przez system podczas nadawania pierwszej przesyłki.
  • Po wysłaniu pierwszej przesyłki przez Osobę Zaproszoną i dostarczeniu jej do odbiorcy system przyzna kod rabatowy w wysokości 20% Osobie Polecającej. Kod rabatowy zostanie wysłany drogą elektroniczną, na adres e-mail Osoby Polecającej podany w serwisie Furgonetka.pl.
 6. Osoba Zaproszona musi być nowym, niezarejestrowanym wcześniej i nie posiadającym konta użytkownikiem serwisu Furgonetka.pl.
 7. Osoba Polecająca i Osoba Zaproszona muszą być innymi osobami.
 8. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie.
 9. Zakazane jest wykorzystywanie Indywidualnego kodu polecającego w ramach Programu partnerskiego „Zarabiaj z Furgonetka.pl“.
 10. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzają, iż spełniają wszystkie warunki wskazane w Regulaminie, które uprawniają ich do udziału w Programie.

§ 4. Wykorzystanie przyznanego kodu rabatowego

 1. Kody rabatowe można wykorzystywać podczas nadawania przesyłek w serwisie Furgonetka.pl.
 2. Kody rabatowe przyznane Osobie Polecającej dotyczą przesyłki krajowej do 30 kg. Zniżka jest naliczana od ceny podstawowej i usług dodatkowych.
 3. Każdy kod rabatowy przyznany Osobie Polecającej jest ważny przez określoną ilość dni (nie mniej, niż 7 dni), która została podana w treści maila z nazwą kodu. Po tym okresie kod traci ważność.
 4. Organizator przewiduje kody rabatowe różnej wysokości (min. 5%). Dokładne parametry kodu, w tym m.in. wysokość zniżki, okres ważności, zostaną opisane każdorazowo w treści maila.

§ 5. Czas trwania Programu

 1. Program trwa od dnia 9.08.2018 r. do odwołania.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Programu „Zgarniaj kody do Furgonetka.pl“ jest dostępny na platformie www.furgonetka.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Furgonetka używa plików cookie. Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na ich przechowywanie. Rozumiem